Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene Voorwaarden 

Nonaccentus Massagepraktijk

Hieronder staan de algemene- en gebruikersvoorwaarden van Nonaccentus Massagepraktijk voor consumenten en organisaties beschreven.

In bijlage 1 vindt u de contra-indicaties

Algemeen

NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK biedt massages in verschillende vormen aan huis, in de praktijk of op het werk. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK ingeschreven bij de KvK onder nummer 24323885, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, Kerklaan 16b, 2911 AD, Nederland. 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK aangaat, aan NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK een opdracht verstrekt of aan wie NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJKeen offerte heeft doen toekomen.


1. Toepasselijkheid

1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Alle opdrachtgevers ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per mail. In deze mail zal de opdrachtgever op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.

1.2) NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden bij opdrachtgevers die onder behandeling zijn of waarmee een overeenkomst is gesloten per mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum. De actuele Algemene voorwaarden kunnen altijd gevonden worden op de site; NONACCENTUS.nl


2. Afspraak maken en intake

2.1)Indien er op voorhand sprake is van contra-indicaties (zie website en bijlage) en dit niet vooraf gemeld wordt aan NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK, behoudt NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK zich het recht voor de behandeling te weigeren en 50% van de kosten van behandeling in rekening te brengen.


3. Afspraak annuleren

3.1) Wanneer opdrachtgever verhinderd is een afspraak na te komen, dan dient de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, worden voor 50% in rekening gebracht


4. Dossierbeheer

4.1) Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een cliëntendossier aangelegd wordt. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de opdrachtgever en bevat gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zie ook de aanvullende privacy policy.


4.2) Ook worden in het dossier de voor de opdrachtgever noodzakelijke behandelgegevens opgenomen die door NONACCENTUS MASSAGEPRAKTIJK elders, bijvoorbeeld bij een verwijzer, met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het cliëntendossier worden verstrekt aan andere hulpverleners, mits daarvoor toestemming is gegeven. Zo kunnen bij een consultatie bijvoorbeeld gegevens aan een huisarts of een afdeling spoedeisende hulp worden verstrekt.


4.3) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid van opdrachtgever en de correctheid van het cliëntendossier.


4.4) Bij het leveren of verlenen van diensten aan een opdrachtgever houdt NONACCENTUS Massagepraktijk zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


4.5) Het dossier blijft tot 2 jaar na de laatste behandeling opgeslagen in het archief van NONACCENTUS Massagepraktijk. Na het verstrijken van die looptijd wordt het dossier vernietigd.


5. Aangaan overeenkomst

5.1) NONACCENTUS Massagepraktijk kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


5.2) De overeenkomst komt tot stand wanneer NONACCENTUS Massagepraktijk het aanbod aanvaardt. De bevestiging van de overeenkomst geschiedt digitaal. De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.Vervolg 5. aangaan overeenkomst

5.3) Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.


5.4) Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.


5.5) De overeenkomst dient digitaal, per e-mail te worden beëindigd.


5.6) De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.


5.7) Indien de opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.


5.8 NONACCENTUS Massagepraktijk behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen of te beëindigen.


5.9) NONACCENTUS Massagepraktijk is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door DOENCCG Massagepraktijk zijn bevestigd.


6.facturering en betaling

6.1) Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven bedragen in euro's exclusief reiskostenvergoeding alsmede andere expliciet genoemde elementen. De tarieven voor particulieren zijn inclusief 21% BTW, gebruik handdoeken, olie, omkleedtijd en een kort gesprek. Voor bedrijven zijn de tarieven exclusief 21% BTW.6.2) De in het kader van de opdracht door NONACCENTUS Massagepraktijk gemaakte onkosten, waaronder begrepen parkeerkosten en reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,21 per kilometer.


6.3) Betaling dient te geschieden middels een factuur, contante betaling of betaling via Ideal.


7. Aansprakelijkheid

7.1) NONACCENTUS Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.


7.2) NONACCENTUS Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik.


Klachtenregeling

8.1) Opdrachtgever wordt bij aanvang van een behandeling op de hoogte gesteld van de klachtenregeling.


8.2) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen veertien dagen na afronding van de werkzaamheden aan NONACCENTUS Massagepraktijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.


8.3) Klachten kunnen per e-mail worden ingediend via [email protected].


8.4) NONACCENTUS Massagepraktijk bepaalt of de klacht gegrond is en in behandeling genomen wordt. Vervolgens wordt binnen vijftien werkdagen na het ontvangen van de klacht contact opgenomen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een eventuele compensatie kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie van het NGS.


8.5) De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met opdrachtgever zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris opdrachtgever en NONACCENTUS Massagepraktijk te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet lukt verwijst de klachtenfunctionaris opdrachtgever door naar de Geschillencommissie EZa.


8.6) Komt opdrachtgever er samen met NONACCENTUS Massagepraktijk niet uit of vindt opdrachtgever het lastig om de klacht met NONACCENTUS Massagepraktijk te bespreken, dan verwijst NONACCENTUS Massagepraktijk opdrachtgever door naar de klachtenfunctionaris.NONACCENTUS

Bijlage 1: Contra-indicatiesContra-indicaties, wanneer er niet of aangepast gemasseerd kan worden.


Absolute algehele contra-indicaties


Indien één van onderstaande opgesomde zaken voor u van toepassing is kan de massage helaas geen doorgang vinden, deze is dan niet verantwoord:

 Koorts

 Bij algemene infectieziekten (griep, keelontsteking)

 Besmettelijke (huid)ziekten  Steenpuist  Te veel pijn, met uitzondering van spierpijn

 Extreme vermoeidheid / uitputting

 Pathologische (ziekelijke) afwijkingen zoals

  o van interne aard (hart, hypertensie (hoge bloeddruk) en tumoren.

  o Van neurologische aard

  o Van orthopedische aard

  o Van traumatische aard (ongeval)

  o Van psychische aard (antidepressiva)

 De eerste drie maanden van een zwangerschap


Relatieve algehele contra-indicaties

Bij algehele relatieve contra-indicaties mag er gemasseerd worden mits er rekening gehouden wordt met de keuze en de intensiteit (kracht) van de toegepaste massagehandgrepen, zoals daar onder andere zijn;

 Lichte vaataandoeningen

 Overgevoeligheidsreacties

 Verhoogde bloeddruk


Absoluut plaatselijke contra-indicaties Hierbij mag de betreffende plaats of lichaamsdeel NIET gemasseerd worden, zoals onder andere;

 Trauma (botbreuken, verstuikingen)

 Lokale ontstekingen

 Verdikkingen

 Ernstige vaat ziekten


Relatieve plaatselijke contra-indicaties Indien er sprake is van relatieve plaatselijke contra-indicaties mag er gemasseerd worden mits er rekening gehouden wordt met de keuze en de intensiteit (kracht) van de toegepaste massagehandgrepen. Voorbeelden hiervan zijn:

 Sterk behaarde huid

 Zwangerschap

 Niet besmettelijke huidziekten

 Spataderen


Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist en / of therapeut is het raadzaam deze eerst te raadplegen betreffende een behandeling bij een masseur.